Obchodné a reklamačné podmienky

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka 513/1991 Zb., zákona o Ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a zákona o Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru prezentovaného na internetovej stránke www.fanshophckosice.sk elektronického obchodu predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená emailom alebo telefonicky pri potvrdení objednávky.

2. Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.
Pred začatím spolupráce je kupujúci povinný zoznámiť sa s Obchodnými podmienkami. Objednanie tovaru nie je podmienené registráciou kupujúceho. Objednávky uskutočnené formou e-shopu potvrdí predávajúci písomne spätným e-mailom a sú považované za záväzné ihneď po prijatí do elektronického systému. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

3. Zrušenie objednávky

Zrušiť objednávku môžete maximálne do 24 hodín po jej odoslaní. Po tejto lehote nezaručujeme, že objednávku zrušíme, pretože je možné, že už bude odoslaná. Zákazník by si mal dobre premyslieť či má o daný tovar skutočný záujem a až potom odoslať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou e-mailom, do ktorého je potrebné uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje kupujúceho. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi emailom na email zadaný v objednávke.

4. Práva a povinnosti predávajucého

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabalený spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad). Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Storno objednávky predávajúci oznámi zákazníkovi e-mailom alebo telefonicky, v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet.

5. Práva a povinnosti kupujucého

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku (tovar) ihneď po jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6. Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v závislosti od jeho dostupnosti v lehote od 3 do 15 dní.

7. Reklamácie a záruka

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie kupujúcich – spotrebiteľov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z., Občianskym zákonníkom SR a ostatnými platnými právnymi predpismi.
Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Zákonná záruka je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Zodpovednosť za vady predanej veci

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Taktiež nezodpovedá za vady:

 1. ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám,
 2. o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
 3. pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru),
 4. ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti, alebo nevhodným výberom veľkosti daného tovaru.
 5. boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti, taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie. ( § 619 OZ)
 • Z hľadiska životnosti obuvi, oblečenia … je dôležité si vybrať vhodnú veľkosť tovaru a dodržiavať návod na použitie a ošetrenie.
 • Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620 )
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. ( § 621 )
 • 1. Predávajúci alebo ním poverená osoba je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná po troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. ( § 18 zákona č. 250/2007 Z.z.)
  – povinnosť uvedená v odseku 1. sa vzťahuje na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. ( § 622 OZ)
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. ( § 623 ods. 1 OZ)
 • Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. ( § 623 ods. 2 OZ)
 • Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.( § 625 OZ)
 • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. ( § 626 OZ)
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania.
 • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To iste platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. ( § 627 OZ)

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru do 15 dní od uznanej reklamácie
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
 2. tovar zašlite na adresu predávajúceho ako doporučený balík (nie na dobierku – takto zaslaný balík neprevezmeme)
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 4. do zásielky pribaľte originál dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

8. Možnosť odstúpenia od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona 102/2014 Z.z. kupujúci – spotrebiteľ má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa prvej vety tohto bodu. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

9. Kedy nemožete ostúpiť od
zmluvybez uvedenia dôvodu

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10. Ako odstúpiť od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 8 týchto obchodných podmienok nemusíte odôvodňovať.
 2. V zákonnej lehote poslať predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy (na odstúpenie môžete použiť formulár, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky).
 3. V liste musí byť uvedené, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
 4. Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
 5. Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).

12. Spôsob platby

Objednaný tovar doručujeme nasledovnými spôsobmi:

Poštou – Tento spôsob dopravy je zabezpečený spoločnosťou Slovenská Pošta, a.s. a je možný len pri tovare s hmotnosťou neprevyšujúcou 10kg. Tovar posielame poštou 2. triedy. Cena zahŕňa poštovné, ktoré sa odvíja od hmotnosti objednaného tovaru. Po objednaní tovaru Vás budeme kontaktovať telefonicky. Tovar Vám zašleme ihneď po skompletizovaní na adresu, ktorú ste uviedli pri objednaní.

Osobný odber – Po skompletizovaní Vašej objednávky Vás informujeme telefonicky, kedy si môžete vyzdvihnúť Váš objednaný tovar na adrese predajne Fanshop HC Košice (vestibul Steel Aréna), Nerudova 12, 040 01 Košice, počas otváracích hodín od 10.30 – 17.30 hod.

13. Spôsob dopravy

Objednaný tovar doručujeme nasledovnými spôsobmi:

Poštou – Tento spôsob dopravy je zabezpečený spoločnosťou Slovenská Pošta, a.s. a je možný len pri tovare s hmotnosťou neprevyšujúcou 10kg. Tovar posielame poštou 2. triedy. Cena zahŕňa poštovné, ktoré sa odvíja od hmotnosti objednaného tovaru. Po objednaní tovaru Vás budeme kontaktovať telefonicky. Tovar Vám zašleme ihneď po skompletizovaní na adresu, ktorú ste uviedli pri objednaní.

Osobný odber – Po skompletizovaní Vašej objednávky Vás informujeme telefonicky, kedy si môžete vyzdvihnúť Váš objednaný tovar na adrese predajne Fanshop HC Košice (vestibul Steel Aréna), Nerudova 12, 040 01 Košice, počas otváracích hodín od 10.30 – 17.30 hod.

13. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, v prípade uzavretia kúpnej zmluvy oznámiť predávajúcemu osobné údaje. Všetky informácie budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii, prípadne objednávke.

Ako zákazník (fyzická osoba) musíte pri registrácii v našom obchode uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu
 • Adresu elektronickej pošty
 • Jedno kontaktné telefónne číslo

Pokiaľ ste firma, tak aj doplňujúce údaje IČO, IČ DPH, DIČ a číslo účtu.

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate objednaný tovar ako darček). Aby ste nemuseli registračné údaje uvádzať pri každom nákupe, máme ich uložené v našej databáze, kde sú dostupné jedine nám, a sú chránené pred zneužitím. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na našej stránke www.fanshophckosice.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Kupujúci od okamihu registrácie alebo okamihom vykonania objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností z kúpnej zmluvy ( vzájomných zmluvných vzťahov ), ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho, súťaží týchto osôb, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail) Vyhlasujeme, že naša spoločnosť nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

Váš súhlas
Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu www.fanshophckosice.sk, dávate súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na našich stránkach. Zároveň vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou. Súhlas sa udeľuje na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho alebo písomným oznámením na adresu sídla predávajúceho.

14. Záverečné ustanovenia

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo telefonicky. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgán dozoru:

Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj,
P.O.Box A 35, Vrátna 3, Košice

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/ 6220 781, fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

Prevádzkovateľ:

Hi-Reklama, s.r.o.
Komenského 11/A
040 01 Košice

IČO: 36199451
IČ DPH: SK2020060339

Otváracie hodiny: PO-PI: 10:30-17:30 hod.
Tel.číslo: 055/62 319 27
Mail: (info@fanshophckosice.sk)

Č.účtu: 2625770215/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2577 0215
SWIFT: TATRSKBX

Zapísaný v OR: Okresný súd Košice I.
Odd.: Sro, vložka č. 11733/V